Privacyverklaring

Toepassingsgebied
Groningen Airport Eelde hecht er veel waarde aan dat op een betrouwbare en zorgvuldige manier omgegaan wordt met persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring gaat dan ook uit van het beginsel dat gebruikers van de luchthaven zo veel mogelijk controle hebben over hun privacygegevens waarbij de wettelijke voorschriften van de Privacywetgeving (Algemene verordening gegevensbescherming, AVG) in aanmerking worden genomen.

In deze Privacyverklaring proberen wij zo transparant mogelijk te zijn over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken en welk doel wij met deze verwerking willen bereiken.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op:

 • Natuurlijke en rechtspersonen die gebruik maken van onze producten en diensten.
 • Partijen van wie wij zaken en/of diensten afnemen.
 • Reizigers, bezoekers en partijen die gevestigd zijn op Groningen Airport Eelde.
 • Bezoekers van onze website.
 • Deelnemers van een van onze (win)acties en/of enquêtes.
 • Personen met wie Groningen Airport Eelde overige informatie deelt via social media, nieuwsbrieven of email.

Groningen Airport Eelde is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van op Groningen Airport Eelde gevestigde derden en/of derden die via een hyperlink gebruik maken van onze website. Voor verwerking van persoonsgegevens van deze derden verwijzen wij naar de betreffende privacyverklaringen van deze partijen.

Doeleinden gegevensverwerking
Om onze activiteiten optimaal te kunnen uitvoeren, zijn wij persoonsgegevens nodig. De verwerkingen van persoonsgegevens worden gedaan op basis van grondslagen zoals opgenomen in de Privacywetgeving. Voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens wordt het doel van de verwerking vastgesteld. Daarbij onderscheiden wij meerdere doeleinden. Deze doeleinden zijn:

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, uitvoering van taken in publiekelijk belang en het waarborgen van veiligheid

Groningen Airport Eelde is door de overheid belast met de uitvoering van de veiligheids- en grenscontrole van passagiers, bagage en werkzame personen op de luchthaven. Om deze controles goed te kunnen uitvoeren, verwerken wij persoonsgegevens. Zo maken wij onder andere gebruik van camera’s op het luchthaventerrein en zijn wij verplicht personen die werkzaam zijn op de luchthaven te onderwerpen aan een veiligheidsscreening door de AIVD.

Naast Groningen Airport Eelde verwerken ook andere partijen die gevestigd zijn op de luchthaven persoonsgegevens om aan deze doeleinde te voldoen, denk daarbij aan de Koninklijke Marechaussee, de Douane, de partij die wordt ingehuurd voor veiligheidscontroles en de Airportshop (om belastingvrije artikelen te mogen verkopen).

Het uitvoeren van overeenkomsten

Om onze diensten optimaal te kunnen aanbieden is verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk. In sommige gevallen maken wij daarvoor gebruik van diensten van derden of verwerken wij persoonsgegevens in opdracht van derden, bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen. Het gaat daarbij onder andere om de volgende verwerkingen:

 • Het inchecken van passagiers
 • Het uitvoeren van boekingen van parkeerruimte
 • Het uitvoeren van betalingen
 • Communiceren met onze leveranciers en klanten.
 • Het (laten) bezorgen van nagekomen of kwijtgeraakte bagage

Informatievoorziening en het verbeteren van onze diensten

Indien u contact met ons opneemt om informatie op te vragen of om een klacht in te dienen, kunnen wij deze klacht of vraag bewaren. Voor een juiste afhandeling van de vraag of klacht is het mogelijk dat wij meer persoonsgegevens nodig zijn. Wij zullen u dan vragen meer persoonsgegevens met ons te delen. Deze persoonsgegevens zullen wij niet voor andere doeleinden gebruiken dan het correct afhandelen van de vraag of klacht.

Het uitvoeren en verbeteren van onze diensten

Door persoonsgegevens te combineren en te analyseren kunnen we:

 • Onze bedrijfsprocessen uitvoeren, denk daarbij aan het faciliteren van aankomst en vertrek van passagiers en het verwerken van bagagestromen.
 • Onze klantcontacten en klachtenafhandeling optimaliseren en verbeteren.
 • De beveiliging op het luchthaventerrein beter waarborgen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van camerabeelden. Bij het betreden van het luchthaventerrein wordt u op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd.
 • Rapportages maken van onze analyses en inzichten ten behoeve van statistisch onderzoek zodat wij nog beter kunnen inspelen op de behoeften van onze doelgroepen;

Bij het analyseren gebruiken we alleen de persoonsgegevens die we nodig zijn. We zullen gegevens zoveel mogelijk bundelen op een bepaald abstractieniveau, versleutelen of anoniem maken.

Exploitatie van online diensten zoals de GAE-website, het online- parkeersysteem en social media

 • Als u meer informatie wilt over de luchthaven en de diensten die wij aanbieden, kunt u zich aanmelden voor onze elektronische nieuwsbrief. Door u in te schrijven geeft u toestemming aan ons om uw e-mailadres te gebruiken voor de toezending van de nieuwsbrief en andere informatie zoals aanbiedingen.
 • U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link onderaan iedere elektronische nieuwsbrief.
 • Tijdens uw bezoek aan onze website worden cookies aangemaakt en geraadpleegd door onze systemen. Een cookie is een compact stukje informatie dat op uw computer wordt opgeslagen. Door het plaatsen zal de server uw vorige bezoek herkennen en bijhouden wat uw in het verleden heeft gedaan op onze website, waardoor wij onze website zo optimaal en relevant mogelijk kunnen laten functioneren.

Op basis van bezoekersstromen kan bijvoorbeeld achterhaald worden welke webpagina’s populair zijn en welke onderdelen moeten worden aangepast. Groningen Airport Eelde maakt daarbij gebruik van Google Analytics en Hotjar cookies. Persoonsgegevens zijn daarbij niet zichtbaar en worden niet opgeslagen. Hotjar cookies verwijderen zichzelf na 1 jaar. Voor meer informatie over cookies, verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.

 • Groningen Airport Eelde maakt gebruik van, door bezoekers of klanten geboden, toegang tot social media, waardoor Groningen Airport Eelde toegang heeft tot (een deel) van uw gegevens op die social media, via zogenaamde tracking cookies. Om u gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen als u social media (bijvoorbeeld Facebook), zoekmachines (bijvoorbeeld Google) of andere websites of apps bezoekt, kunnen we uw emailadres of ander identificerend gegeven matchen met gegevens van die social media of zoekmachine. Dit gebeurt altijd in gecodeerde en geanonimiseerde vorm. Voor meer informatie en voor de mogelijkheid om u af te melden voor cookies, verwijzen wij naar onze separate cookieverklaring.
 • Groningen Airport Eelde verwerkt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres is een nummer waarmee computers op het netwerk uw computer kunnen identificeren, zodat gegevens naar uw computer verzonden kunnen worden. Wij gebruiken IP-adressen om de website te beheren en zo relevant mogelijk te maken.
 • Het is mogelijk online een parkeerplaats bij ons te reserveren. De door u verstrekte persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor de uitvoering van de reservering en afwikkeling van de betaling. Daarnaast kunnen geanonimiseerde persoonsgegevens gebruikt worden ten behoeve van statische doeleinden.
 • Om in te kunnen loggen bij het acces portal voor Wifi, dient u de Gebruikersvoorwaarden van ‘SpotOn Wifi bij Groningen Airport Eelde’ te accepteren en dient u ons expliciet toestemming te geven deze informatie te gebruiken voor het versturen van onze nieuwsbrieven en vouchercodes. Daarnaast worden uw gegevens gedeeld met SpotOn Wifi om de gratis Wifi-dienst mogelijk te maken.

Het uitvoeren van winacties en promotionele activiteiten

 • Groningen Airport Eelde verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van winacties en het voeren van promotiecampagnes. Persoonsgegevens zijn onder andere noodzakelijk om deelnemers te berichten. Persoonsgegevens die zijn afgegeven om deel te nemen aan onze winacties zullen niet met derden worden gedeeld en niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de voorwaarden van desbetreffende winactie.

Met wie delen wij uw gegevens?
Groningen Airport Eelde deelt uw persoonsgegevens met de volgende personen en/of instanties:

 • Betrokkenen die belast zijn met taken op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens zoals luchtvaartmaatschappijen.
 • (Sub)verwerkers die door Groningen Airport Eelde worden ingeschakeld om bepaalde taken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens uit te voeren, bijvoorbeeld het in opdracht van Groningen Airport Eelde bezorgen van nagekomen bagage.
 • De Koninklijke Marechaussee en de Douane voor zover dat in het kader van de grenspassage nodig is voor het vervullen van haar taak.
 • Overheidsinstanties, zoals politie en justitie, voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Internationale overdracht van gegevens
Groningen Airport Eelde geeft in bepaalde gevallen persoonsgegevens af aan autoriteiten buiten de EU, maar zorgt er voor dat dit conform wettelijke voorschriften gebeurt. Overheidsinstanties op punt van vertrek en aankomst kunnen dit eisen in verband met veiligheid, grenspassage, immigratie antiterrorisme of andere doeleinden die deze instanties van belang achten.  

Uw rechten
Indien u wilt weten welke gegevens Groningen Airport Eelde van u heeft en voor welke doeleinden deze worden verwerkt kunt u contact opnemen met ons via info@gae.nl. Naast het inzien van uw persoonsgegevens kunt u ons via dit e-mailadres ook verzoeken om wijziging of verwijdering van persoonsgegevens of kunt u in verzet te gaan tegen de verwerking hiervan.

Uw gegevens
Groningen Airport Eelde zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die worden verwerkt juist en nauwkeurig zijn. Wij zullen niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk is. Persoonsgegevens van betrokkenen zullen door Groningen Airport Eelde niet langer bewaard worden dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verder worden verwerkt. Voor de verschillende verwerkingen van persoonsgegevens is en wordt telkens een passende bewaartermijn vastgesteld door Groningen Airport Eelde.

Verder doet Groningen Airport Eelde er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Zo gebruiken wij een beveiligde SSL verbinding indien u een parkeerplaats via onze website reserveert.  

Alle medewerkers van Groningen Airport Eelde die in het kader van hun taak kennisnemen van persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding. Uw gegevens worden alleen verstrekt aan derde partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van de eerder genoemde doeleinden. Met partijen van Groningen Airport Eelde die (een deel van) de uitvoering van bepaalde diensten voor hun rekening nemen, spreekt Groningen Airport Eelde in een bewerkersovereenkomst af dat deze partijen de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen en de Privacywetgeving in acht nemen.

Vragen
Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of klachten over ons Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@gae.nl of benaderen via ons adres of telefoonnummer:

Groningen Airport Eelde NV
Machlaan 14A
9761 TK Eelde
Telefoonnummer: 050-3097070

Wijzigingen
Groningen Airport Eelde behoudt zich het recht voor van tijd tot tijd haar Privacy beleid aan te passen. Wij raden u daarom aan regelmatig de meest recente versie van de Groningen Airport Eelde Privacy Policy te controleren. U kunt deze vinden op onze website.

Deze versie is opgesteld op 15 mei 2018.

Groningen Airport Eelde NV